Αστικής Ευθύνης

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο Κλάδος Μεταφορών (Cargo Insurance) αφορά στην κάλυψη από συμφωνημένους κινδύνους, μεταξύ των εμπλεκομένων στη μεταφορά και του ασφαλιστή, διακινουμένων εμπορευμάτων με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο. Η ασφάλιση άρα και η αποζημίωση μπορεί να υπερβαίνει την τιμολογιακή αξία των μεταφερόμενων για να καλύπτει κόμιστρο, γενικά έξοδα και αναμενόμενα κέρδη.

Read More

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ασφαλιστήριο της γενικής αστικής ευθύνης καλύπτει τον ασφαλιζόμενο από χρηματικές απαιτήσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προξενήθηκαν από αυτόν σε τρίτους.

Read More

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (PRODUCTS LIABILITY)

Αφορά στην έκθεση του παραγωγού ή του προμηθευτή προϊόντων σε κίνδυνο να εναχθεί, δηλαδή να κατηγορηθεί, συνέπεια ζημιών τις οποίες υπέστη ο καταναλωτής ή αγοραστής από προϊόντα τα οποία προμηθεύθηκε.

Read More

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καλύπτονται ζημιές που μπορούν να προξενηθούν σε πρόσωπα, πράγματα ή γειτονικές ιδιοκτησίες από τη λειτουργία των κυρίων ή βοηθητικών εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, επαγγελματία ή ιδιώτη.

Read More

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Αφορά στην αστική ευθύνη του εργοδότη έναντι των υπαλλήλων και των εργατών του που απασχολούνται στην επιχείρηση για τυχόν εργατικά ατυχήματα επιπλέον των καλύψεων που παρέχει ο κύριος φορέας ασφάλισης σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα.

Read More

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Προστατεύουν τον ασφαλιζόμενο επαγγελματία για ζημιές που προξενούνται στους πελάτες του, ως συνέπεια αμέλειας επαγγελματικών υποχρεώσεων, απροσεξίας, σφάλματος, παράλειψης καθήκοντος του ιδίου ή και του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου. Τέτοια συμβόλαια είναι Αστικής Ευθύνης Ιατρών, Φαρμακοποιών, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, Νομικών Συμβούλων (Δικηγόρων), Λογιστικών γραφείων κλπ.

Read More

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (TOUR OPERATORS)

Αφορά τα ταξιδιωτικά πρακτορεία που συνεργάζονται με μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς εξωτερικού ή εσωτερικού στην περίπτωση που αυτοί πτωχεύσουν ή αδυνατούν να υλοποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους προγράμματα. Επιπλέον καλύπτει τις σωματικές βλάβες και τις υλικές ζημιές που τυχόν συμβούν κατά τη διάρκεια οργανωμένων ταξιδιών.

Read More

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) πλέον σε εφαρμογή, η ανάγκη για την επιχείρηση που συλλέγει, διακινεί και επεξεργάζεται δεδομένα να διασφαλίσει την προστασία τους, είναι επιτακτική. Ωστόσο, μερικές φορές αυτό δεν είναι εφικτό. Η ασφάλιση cyber insurance αποτελεί σήμερα ένα ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου των συνεπειών σε περίπτωση παραβίασης των συστημάτων μιας επιχείρησης με αποτέλεσμα την

Read More

(CMR) ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ/ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Καλύπτεται η ευθύνη του μεταφορέα ή διαμεταφορέα για ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται σε εμπορεύματα ιδιοκτησίας τρίτων που η διακίνηση τους είναι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη φορτοεκφόρτωση τους.

Read More