ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ασφαλιστήριο της γενικής αστικής ευθύνης καλύπτει τον ασφαλιζόμενο από χρηματικές απαιτήσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προξενήθηκαν από αυτόν σε τρίτους.