ΠΛΟΙΩΝ & ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Η διαδικασία για τη σύναψη μιας ασφάλισης πλοίου ξεκινάει με την εντολή του πλοιοκτήτη στον μεσίτη της επιλογής του. Αυτός με τη σειρά του ανευρίσκει τον ηγέτη ασφαλιστή μεταξύ των ασφαλιστών του LLOYD’S ή και των

Εταιριών που θα καθορίσει το κατάλληλο ασφάλιστρο και θα αναλάβει συγκεκριμένο ποσοστό κινδύνου.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πλοίων συνήθως έχουν τη μορφή ή τον τύπο του συνασφαλιστηρίου. Η αγγλική αγορά έχει καθιερώσει ενιαίο τύπο ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθώς και ενιαίες ρήτρες καλύψεως των διαφόρων κινδύνων που προσαρτώνται στο συμβόλαιο κατά περίπτωση.