ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ (MACHINERY BREAKDOWN)

Το ασφαλιστήριο μηχανικών βλαβών καλύπτει όλα τα επί σταθερής ή κινητής βάσης μηχανήματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό από κάθε απρόβλεπτη και αιφνίδια απώλεια που προέρχεται από μηχανική βλάβη.
Τέτοιοι κίνδυνοι είναι: Η αμέλεια ή απειρία των χειριστών/έκρηξη, βραχυκύκλωμα, φυσικά φαινόμενα, δολιοφθορές, φυγόκεντρη δύναμη κ.ά