ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο Κλάδος Μεταφορών (Cargo Insurance) αφορά στην κάλυψη από συμφωνημένους κινδύνους, μεταξύ των εμπλεκομένων στη μεταφορά και του ασφαλιστή, διακινουμένων εμπορευμάτων με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο.

Η ασφάλιση άρα και η αποζημίωση μπορεί να υπερβαίνει την τιμολογιακή αξία των μεταφερόμενων για να καλύπτει κόμιστρο, γενικά έξοδα και αναμενόμενα κέρδη.