Αστικής Ευθύνης

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Αφορά στην περιβαλλοντική ευθύνη που έχει μία επιχείρηση βάση των ισχυουσών Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Στις καλύψεις περιλαμβάνονται οι Σωματικές Βλάβες και τις Υλικές Ζημιές που προκαλούνται από τη ρύπανση όπως και τη ζημιά που ενδέχεται να προκληθεί στο φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα μιας περιοχής. Προαιρετικά μπορεί να καλυφθούν τα έξοδα διακοπής εργασιών λόγω ρύπανσης και η περιβαλλοντική ζημιά που σχετίζεται

Read More

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το εξειδικευμένο αυτό ασφαλιστήριο αφορά εταιρίες παραγωγής και διάθεσης κάθε φύσης προϊόντων. Στην περίπτωση που το σύνολο ή ένα μέρος του προϊόντος πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά καλύπτει το κόστος του προς απόσυρση προϊόντος καθώς και τα έξοδα απόσυρσης και αντικατάστασής από τα σημεία πώλησης.

Read More