ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Αφορά στην περιβαλλοντική ευθύνη που έχει μία επιχείρηση βάση των ισχυουσών Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Στις καλύψεις περιλαμβάνονται οι Σωματικές Βλάβες και τις Υλικές Ζημιές που προκαλούνται από τη ρύπανση όπως και τη ζημιά που ενδέχεται να προκληθεί στο φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα μιας περιοχής. Προαιρετικά μπορεί να καλυφθούν τα έξοδα διακοπής εργασιών λόγω ρύπανσης και η περιβαλλοντική ζημιά που σχετίζεται με κατασκευαστικά έργα.