ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Αφορά στην αστική ευθύνη του εργοδότη έναντι των υπαλλήλων και των εργατών του που απασχολούνται στην επιχείρηση για τυχόν εργατικά ατυχήματα επιπλέον των καλύψεων που παρέχει ο κύριος φορέας ασφάλισης σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα.