ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καλύπτονται ζημιές που μπορούν να προξενηθούν σε πρόσωπα, πράγματα ή γειτονικές ιδιοκτησίες από τη λειτουργία των κυρίων ή βοηθητικών εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, επαγγελματία ή ιδιώτη.